FUNGSI PENSTABILAN PDF

Beberapa alat elektronik yang biasanya membutuhkan stabilizer adalah pendingin makanan atau kulkas, komputer, air conditioner, dan lain sebagainya. Stabilizer biasanya digunakan untuk alat-alat elektronik rumah tangga, industri, ataupun pabrik yang membutuhkan arus yang stabil. Apabila arus tidak stabil, maka kinerja barang tersebut tidak akan berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penggunaan voltase yang kurang stabil dapat mengganggu kinerja peralatan elektronik tersebut, sehingga fungsi dan kegunaannya berkurang dan peralatan elektronik yang kamu miliki tersebut akan rusak. Hal ini tentunya karena disebabkan oleh tegangan listrik yang naik dan turun. Tegangan yang stabil sangat dibutuhkan untuk peralatan elektronik yang kamu miliki.

Author:Akimi Faedal
Country:Turkey
Language:English (Spanish)
Genre:Sex
Published (Last):23 October 2006
Pages:103
PDF File Size:7.43 Mb
ePub File Size:13.83 Mb
ISBN:441-7-15528-208-1
Downloads:88178
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ArashigoreAhmad Danial 1 1. Kestabilan politik dibentuk oleh pihak kerajaan yang telah dipilih oleh rakyat dalam pilihanraya di sesebuah negara. Walaupun terdapat pelbagai bentuk negara seperti demokrasi di negara Barat atau monarki di Brunei, pemimpin yang menerajui kerajaan mempunyai matlamat yang sama iaitu untuk mengekalkan kestabilan politik demi pembangunan ekonomi dan sosial negara tersebut.

Kegagalan mengekalkan kestabilan politik akan menyebabkan sistem perundangan gagal dilaksanakan, aspek kesihatan rakyat terabai dan kemiskinan akibat kemerosotan pertumbuhan ekonomi. Pada hari ini, terdapat 48 buah negara yang tergolong dalam kategori least developed countries LDC atau negara kurang membangun yang kebanyakannya terletak di benua Afrika dan Asia. Negara LDC merupakan negara yang mempunyai indeks kemiskinan yang tinggi dan lemah dalam pengurusan sumber manusia yang merangkumi aspek kesihatan, pendidikan, dan kadar buta huruf yang tinggi.

Hal ini berlaku akibat daripada kegagalan kerajaan mengekalkan kestabilan politik yang berpunca daripada perang saudara, rasuah dan keganasan seperti yang berlaku di Congo, Liberia, Somalia dan Uganda United Nation. Kestabilan politik didefinasikan sebagai tindakan mengimbangkan keputusan diantara persekitaran dalaman dan persekitaran luaran yang terdapat dalam negara dan konteks hubungan antarabangsa. Tanggungjawab pemimpin yang menerajui kerajaan adalah untuk memahami persekitaran dalaman sebelum membuat keputusan bagi persekitaran luaran.

Sebagai contoh, persekitaran dalaman ialah sumber manusia, kewangan, pemasaran dan faktor pengeluaran negara. Manakala, faktor luaran merangkumi persekitaran ekonomi antarabangsa, masyarakat politik, kepesatan teknologi dan pelbagai cabaran lain Perdana Leadership Foundation Untuk mengekalkan dan menjamin kestabilan politik, pemimpin perlu membina persekitaran dalaman yang kukuh untuk meminimakan cabaran persekitaran luaran yang tidak dijangka.

Penggabungan parti-parti politik pelbagai kaum melalui Parti Perikatan dan Barisan Nasional telah menghasilkan kestabilan politik dan keamanan di negara Malaysia. Hal ini demikian kerana faktor kestabilan politik merupakan ciri asas kearah mempercepatkan agenda pembinaan negara dalam konteks ekonomi dan sosial Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri Tanpa kerjasama diantara organisasi politik dalam sesebuah negara, kestabilan politik akan tergugat akibat ketiadaan persetujuan dalam proses pembuatan polisi.

Hal ini secara tidak lansung akan mengancam perkembangan ekonomi sesebuah negara tersebut. Secara amnya, kestabilan politik memainkan peranan penting dalam perkembangan ekonomi di sesebuah negara dan merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam konteks ekonomi politik.

Addis Ababa Othow Akongdit dalam bukunya Impact of Political Stability on Economic Development:Case of South Sudan, mendefinasikan kestabilan politik ialah keadaan negara yang aman dan kepatuhan undang-undang oleh masyarakat di mana proses pembuatan keputusan adalah berdasarkan institusi kerajaan yang berdaulat dan fungsi yang telah ditetap di dalam perlembagaan.

Pada masa yang sama, Addis Ababa Othow Akongdit berhujah, kestabilan politik juga dapat dinilai melalui melihat kemungkinan sesebuah kerajaan itu akan terjejas kestabilannya atau digulingkan jika tidak dapat mengatasi keganasan domestik seperti peperangan dan rusuhan. Keganasan domestik merupakan cabaran persekitaran dalaman yang dihadapi pihak kerajaan dalam usaha untuk mengekalkan kestabilan politik.

Kerajaan yang stabil merujuk kepada satu set institusi tertentu dan orang yang ditugaskan oleh dokumen formal seperti perlembagaan bagi tujuan meluluskan undang-undang, mentadbir, menggubal dasar awam dan menguatkuaskan peraturan.

Melalui kerajaan yang stabil, perkembangan ekonomi dapat dipertingkatkan melalui dasar fiskal yang mesra pelabur, penggunaan bahan mentah secara optimum dan kemudahan infrastuktur bagi tujuan peningkatan sektor industri. Pada masa yang sama, aspek sistem politik yang stabil dapat dilihat melalui teori sistem David Easton yang membahagikan sistem politik kepada dua bentuk aktiviti iaitu menyokong dan meletakkan tuntutan ke atas negara.

Aktiviti ini dapat dilihat melalui kumpulan berkepentingan atau interest group yang cuba membawa kepentingan golongan yang diwakilinya dan melobi dalam proses pembuatan dasar Easton Seterusnya, sistem perundangan yang berfungsi merupakan salah satu petunjuk dalam mengukur kestabilan politik sesebuah negara.

Negara demokrasi industri seperti Great Britain mempunyai institusi perundangan yang efektif dan mempunyai pengekangan yang dibina bersama ke atas penggunaan kuasa untuk mengekalkan kestabilan politik negara.

Walaubagaimanapun, negara LDC seperti Congo, Sudan, Angola, Burundi dan Somalia masih tidak dapat membentuk institusi perundangan yang berfungsi secara efektif. Pada masa yang sama, negara-negara ini juga pernah mengalami rampasan kuasa oleh pihak tentera kerana ketiadaan pengekangan ke atas penggunaan kuasa dan hal ini menyebabkan kestabilan politik tergugat dan mengancam perkembangan ekonomi.

Kesan daripada politik yang tidak stabil, negara tersebut mengalami peningkatan indeks kemiskinan, kadar buta huruf yang tinggi, sistem pendidikan yang tidak efektif dan pendapatan negara kasar atau gross national income GNI yang rendah sehingga mencecah USD Kestabilan persekitaran luaran merujuk kepada adakah wilayah dan sempadan negara tersebut sering diancam atau diceroboh oleh kuasa lain.

Wilayah dan sempadan negara merujuk kepada kedaulatan luaran negara dimana negara tersebut mendapat pengiktirafan oleh negara-negara lain akan kemerdekaannya, intergriti wilayah dan 4 hak yang tidak boleh diceroboh.

Ancaman terhadap persekitaran luaran ini akan mengancam kestabilan politik di mana negara akan berhadapan kesukaran untuk mempertahankan wilayahnya serta memberi impak yang negatif ke atas perkembangan ekonomi negara. Kestabilan politik dan perkembangan ekonomi merupakan elemen yang saling berkait dalam konteks menilai pembangunan ekonomi dan sosial sesebuah negara.

Kerajaan memainkan peranan yang penting dalam mengekalkan kestabilan politik khususnya dalam mengatasi cabaran persekitaran dalaman serta luaran. Aspek seperti kerajaan yang stabil, sistem politik yang stabil, sistem perundangan yang berfungsi dan kestabilan persekitaran luaran masih menjadi cabaran utama sesetengah negara khasnya negara kurang membangun atau LDC yang pada hari ini mengalami masalah peningkatan indeks kemiskinan dan keluaran dalam negara kasar atau gross domestic product GDP yang rendah.

Oleh hal yang demikian, kerajaan perlu mengekalkan kestabilan politik dengan mengatasi cabaran persekitaran dalaman dan luaran kerana politik yang stabil akan memacu perkembangan ekonomi khususnya dalam aspek keluaran dalam negara kasar yang menjadi petunjuk utama perkembangan ekonomi sesebuah negara.

Terdapat beberapa aspek yang memainkan peranan dalam mengekalkan kestabilan politik sesebuah negara dan perkembangan ekonomi. Peraturan dan undang-undang memainkan peranan yang penting dalam mengekalkan serta meningkatkan kestabilan politik. Perlaksanaan peraturan dan undang undang secara lemah akan mengakibatkan legitimasi negara terjejas serta kemungkinan berlakunya ketidakstabilan politik. Pada masa yang sama, peraturan dan undang-undang yang berkesan dan cekap merupakan salah satu petunjuk untuk melihat keberkesanan kerajaan dalam melaksanakan tanggungjawabnya.

Hal ini demikian kerana peraturan dan undang-undang digunakan untuk mengawal rakyat bagi mengelakkan berlakunya ancaman persekitaran dalaman seperti rusuhan, perang saudara dan penggulingan kerajaan. Selain itu, tahap demokrasi atau autokrasi yang tinggi memainkan peranan yang penting dalam konteks mengekalkan kestabilan politik.

Bagi negara yang diperintah secara monarki, autokrasi merupakan satu bentuk kerajaan dimana seseorang mempunyai kuasa mutlak terhadap badan eksekutif, legislatif dan perundangan Addis Ababa Othow Akongdit Sebagai contoh, Oman diperintah Sultan Qaboos merupakan ketua bagi negara dan kerajaan Oman. Sistem politik di Oman tidak membenarkan kewujudan parti politik atau organisasi politik untuk terlibat dalam proses politik.

Pada masa yang sama, kerajaan absolute monarchy di Oman juga tidak membenarkan sebarang parti politik untuk bertanding dalam pilihan raya Middle East Institute 27 April Hal ini jelas menunjukkan Oman mempunyai tahap autokrasi yang kerana Sultan Qaboos berkuasa mutlak dalam proses pembuatan dasar tanpa wujudnya persaingan politik.

Pada masa yang sama, pemerintahan absolute monarchy memberi kuasa sepenuhnya kepada sultan untuk mengawal persekitaran dalaman khasnya tuntutan rakyat dan kumpulan berkepentingan untuk terlibat sama dalam proses politik. Dalam konteks negara demokrasi pula, tahap ketertinggian demokrasi dapat di ukur melalui budaya politik yang wujud dalam negara tersebut di mana menjelaskan peranan rakyat dalam proses politik.

Budaya politik partisipan di mana rakyat terlibat dalam proses politik dengan membuat tuntutan atau menyokong tindakan pemimpin mereka.

Negara yang mempunyai tahap demokrasi yang tinggi dan matang memberi 6 ruang kepada rakyat untuk terlibat dalam proses politik seperti menanggotai parti politik dan kumpulan berkepentingan. Parti politik dan kumpulan berkepentingan menjadi medium utama dalam mengkukuhkan demokrasi dan kestabilan politik walaupun negara tersebut berdepani cabaran serta perubahan dari sudut politik, ekonomi dan sosial Addis Ababa Othow Akongdit Aspek terakhir yang memainkan peranan dalam mengekalkan kestabilan politik ialah jumlah keluaran dalam negara kasar KDNK atau gross domestic product GDP sesebuah negara tersebut.

KDNK merupakan salah satu langkah untuk mengukur ekonomi nasional sesebuah negara. Pengukuran KDNK lazimnya digunakan untuk menilai keadaan ekonomi sesebuah negara. Indeks KDNK memainkan peranan yang penting kerana kestabilan politik bergantung kepada aspek ekonomi. Persekitaran ekonomi yang lemah juga akan menyebabkan kestabilan politik terancam kerana tunjuk perasaan dan mogok. Pada masa yang sama, KDNK juga memainkan peranan penting dalam menarik kemasukan pelabur asing di sesebuah negara.

Hal ini demikian kerana negara-negara ini bergelut untuk menyelesaikan cabaran atau masalah yang wujud dalam persekitaran dalaman 7 negara. Krisis seperti perang saudara, rusuhan, rasuah, penularan wabak pnyakit, jenayah rentas sempadan, rampasan kuasa, krisis etnik dan pencerobohan wilayah oleh kuasa lain menjadi cabaran utama bagi negara-negara ini untuk mengekalkan kestabilan politik.

Pada hari ini, konflik antarabangsa iaitu non-traditional security seperti wabak penyakit juga menjadi cabaran utama dalam mengekalkan kestabilan politik negara. Risiko politik ini bukan sahaja memberi impak yang negatif terhadap sistem politik, malah berkait rapat dengan faktor ekonomi di mana akan menjejaskan KDNK negara, kuasa beli rakyat atau people purchasing paristy PPP dan insentif negara seperti cukai dan pemberian pampasan.

Bagi negara yang mempunyai kestabilan politik seperti negara yang menduduki di teras atau core di dalam world system theory, mampu menangani cabaran yang wujud dalam persekitaran dalaman serta luaran kerana mempunyai kerajaan yang stabil, sistem politik yang stabil, sistem perundangan yang berfungsi dan kestabilan persekitaran luaran.

Kesannya, negara core seperti Amerika Syarikat dan Australia mempunyai perkembangan ekonomi yang mampan, sektor industri berkembang pesat dan mengeksport barangan siap yang telah mempunyai nilai tambah berbanding mengeksport bahan mentah Kardulias Manakala, negara yang tidak mempunyai kestabilan politik dikategorikan sebagai negara periphery seperti Afghanistan, Bangladesh, Gambia, Mali dan lain-lain mengalami pertumbuhan ekonomi yang perlahan, kutipan cukai yang kurang, tidak mampu menyediakan infrastruktur bagi aktiviti ekonomi, wujud jurang pendapatan diantara rakyat serta sering dieksploitasi oleh negara core untuk mendapatkan bahan mentah dan upah buruh yang murah So.

AY Antara isu utama ekonomi politik antarabangsa yang menjadi tumpuan utama sarjana pada hari ini ialah berkenaan isu non-traditional security NTS yang memberi cabaran utama kepada kerajaan untuk mengekalkan kestabilan politik dan perkembangan ekonomi negara.

NTS merupakan ancaman era baru terhadap kestabilan politik dan ekonomi yang tidak melibatkan aktor negara tetapi melibatkan aktor bukan negara seperti organisasi pengganas, penyuludupan dadah, kongsi gelap, lanun dan penggodam siber Divya Srikanth Abad ke memperlihatkan bahawa peperangan seperti Perang Dunia Kedua dan Perang Vietnam yang melibatkan kuasa besar dunia bukan lagi menjadi cabaran utama dalam memastikan kelangsungan 8 kestabilan politik dan perkembangan ekonomi.

Globalisasi yang telah mencipta dunia tanpa sempadan atau borderless world telah menyebabkan kemunculan aktor bukan negara yang memberi ancaman terhadap persekitaran dalam negara yang akhirnya akan menyebabkan politik tidak stabil seperti yang berlaku di negara LDC. Penubuhan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pasca Perang Dunia Kedua adalah untuk mengawal kuasa besar dunia daripada berlakunya konflik dan peperangan yang akan memberi kesan kepada politik dunia.

Menurut statistik Bank Dunia, konflik persekitaran dalaman seperti perang saudara telah berkurangan pada abad ke ini berbanding pada abad dimana perang saudara sering berlaku di benua Afrika hingga menyebabkan negara tersebut bergolakan dan mundur dari sudut ekonomi dan sosial Srikanth D Namun pada era kontemporari ini, konflik era modern mempunyai skop yang lebih luas dan bukan hanya melibatkan peperangan seperti yang terjadi pada abad ke Kebangkitan aktor bukan negara seperti organisasi jenayah terancang yang mempunyai rangkaian di seluruh dunia dalam menjalankan aktiviti jenayah seperti keganasan, lanun, penyeludupan dadah dan penggodaman maklumat siber.

Konflik era modern ini memberi cabaran yang lebih besar dalam sudut ekonomi politik kerana aktor bukan negara ini menjalankan aktiviti secara senyap dan terlindung seperti melalui pasaran gelap. Menurut laporan United Nation Human Development , PBB telah mengenalpasti tujuh ancaman NTS kepada negara iaitu terhadap keselamatan ekonomi, keselamatan makanan, keselamatan kesihatan, keselamatan alam sekitar, keselamatan peribadi, keselamatan komuniti dan keselamatan politik.

Hal ini demikian kerana NTS bukan hanya melibatkan ancaman aktor bukan negara seperti organisasi jenayah terancang, malah merangkumi pencemaran alam sekitar, jurang pendapatan yang jauh, kemiskinan kronik, penularan wabak penyakit, rasuah, aktiviti keganasan, jenayah rentas sempadan seperti pemerdagangan manusia dan kemasukan imigran.

Hal ini jelas menunjukan bahawa NTS merupakan ancaman era baru yang akan menjejaskan kestabilan politik, ekonomi dan sosial negara jika tidak ditangani dengan segera. NTS bukan sahaja wujud di negara LDC di rantau Afrika, malah merupakan cabaran baru yang perlu ditangani oleh negara membangun dan negara maju. Walaubagaimanapun, untuk melihat sejauhmanakah kerosakan yang berpunca 9 daripada NTS ialah melalui melihat persekitaran ekonomi, politik dan sosial negara- negara LDC.

Benua Afrika mempunyai negara LDC yang terbanyak dalam senarai PBB yang melibatkan 34 buah negara yang rata-ratanya tidak mempunyai politik yang stabil dan perkembangan ekonomi yang kukuh. Somalia merupakan contoh negara yang tidak mempunyai kestabilan politik dan berhadapan dengan ancaman NTS. Negara Somalia berdepan dengan krisis persekitaran dalaman sejak tahun apabila berlakunya perang saudara yang melibatkan tentera junta yang diketuai Siad Barre untuk menggulingkan kerajaan.

Krisis dalaman Somalia berterusan sehingga apabila kumpulan pemberontak berjaya menggulingkan rejim militer Said Barre Central Intelligence Agency Kesannya daripada perang saudara ini, Somalia telah diisytihar sebagai failed state pada tahun oleh PBB kerana badan kerajaan tidak berfungsi lagi dan kehilangan legitimasi untuk memerintah.

Hal ini berlaku kerana Somalia tidak mempunyai rule of law yang tinggi iaitu peraturan dan undang- undang dilaksanakan dengan berkesan untuk mengawal persekitaran dalaman daripada ancaman domestik seperti rampasan kuasa. Selain itu, tahap demokrasi di Somalia juga rendah apabila Said Barre memerintah secara autokrasi dengan menggunakan pendekatan keganasan seperti perang gerila dan pengeboman untuk mengawal ancaman persekitaran dalaman U.

Library of Congress. Dari sudut KDNK kuasa beli atau people purchasing parity PPP ialah berjumlah USD yang menunjukan Somalia mengalami kemiskinan yang teruk dan perkembangan ekonomi yang tidak stabil kesan daripada ketidakstabilan politik negara.

Hal ini demikian kerana Republik Afrika Selatan mempunyai kestabilan politik dan mempunyai rule of law yang berkesan di mana kerajaan berjaya mengatasi masalah inflasi pada tahun , menstabilkan kewangan negara, memperbaharui sektor swasta, kutipan cukai yang banyak dan melaksanakan dasar mesra pelabur OECD 9 Ogos Hal ini membuktikan bahawa kerajaan memainkan peranan yang penting dalam melaksanakan dasar awam yang cekap dan 10 undang-undang yang berkesan untuk memastikan kelangsungan kestabilan politik serta memberi impak terhadap perkembangan ekonomi.

Kerajaan Somalia yang lemah dari sudut rule of law dan demokrasi mengalami cabaran dalam mengekalkan kestabilan politik, keamanan dan kemakmuran ekonomi. Cabaran persekitaran dalaman ini ditambah lagi dengan wujudnya NTS seperti lanun Somalia yang menguasai Teluk Aden yang sering merompak kapal dagang antarabangsa yang melalui perairan tersebut untuk ke Laut Merah.

Ancaman lanun ini memberi masalah kepada negara pemilik kapal seperti yang berlaku pada 2 Mei di mana lanun Somalia telah menawan kapal MV Ariana bersama 24 anak kapal warga Ukraine untuk dijadikan tebusan, namun dibebaskan pada 10 Disember setelah wang tebusan sebanyak USD 3,, dibayar BBC 10 Disember Hal ini akan mewujudkan krisis di antara negara pemilik kapal dagang dan Somalia sendiri kerana gagal mengatasi ancaman NTS hingga merugikan negara lain.

Dari aspek ekonomi pula, kerajaan Somalia yang gagal mengatasi ancaman NTS dan kestabilan politik, menyebabkan Somalia tidak dapat memanfaatkan perairan Teluk Aden dalam kutipan cukai perlabuhan di mana ianya merupakan laluan perdagangan antarabangsa yang strategik. Berdasarkan menilai krisis persekitaran dalaman yang dihadapi negara LDC khasnya Somalia serta cabaran daripada NTS, jelas menunjukkan bahawa kestabilan politik memainkan peranan penting dalam perkembangan ekonomi. Negara LDC perlu mengatasi isu ekonomi politik antarabangsa ini untuk membebaskan negara daripada indeks kemiskinan ini.

Untuk meningkatkan perkembangan ekonomi dan menjadikan negara sebagai core dalam sistem teori dunia seiringan dengan negara maju, kerajaan sesebuah negara perlu memastikan kestabilan politik sentiasa dikekalkan dan dipertingkatkan.

KRACHER COLONEL PDF

Fungsi Stabilizer dan Keuntungannya, Menjaga Kestabilan Tegangan Arus Listrik

Ahmad Danial 1 1. Kestabilan politik dibentuk oleh pihak kerajaan yang telah dipilih oleh rakyat dalam pilihanraya di sesebuah negara. Walaupun terdapat pelbagai bentuk negara seperti demokrasi di negara Barat atau monarki di Brunei, pemimpin yang menerajui kerajaan mempunyai matlamat yang sama iaitu untuk mengekalkan kestabilan politik demi pembangunan ekonomi dan sosial negara tersebut. Kegagalan mengekalkan kestabilan politik akan menyebabkan sistem perundangan gagal dilaksanakan, aspek kesihatan rakyat terabai dan kemiskinan akibat kemerosotan pertumbuhan ekonomi. Pada hari ini, terdapat 48 buah negara yang tergolong dalam kategori least developed countries LDC atau negara kurang membangun yang kebanyakannya terletak di benua Afrika dan Asia. Negara LDC merupakan negara yang mempunyai indeks kemiskinan yang tinggi dan lemah dalam pengurusan sumber manusia yang merangkumi aspek kesihatan, pendidikan, dan kadar buta huruf yang tinggi. Hal ini berlaku akibat daripada kegagalan kerajaan mengekalkan kestabilan politik yang berpunca daripada perang saudara, rasuah dan keganasan seperti yang berlaku di Congo, Liberia, Somalia dan Uganda United Nation.

BROTHER DB2 B755 3 MANUAL PDF

FUNGSI PENSTABILAN PDF

Apa yang menyebabkan AVR menjadi Rusak? Seperti halnya prinsip kerja suatu pembangkit listrik atau Generator listrik arus bolak — balik dapat menghasilkan listrik dengan cara kerja yang sama dengan prinsip GGL. Satu rekod baru yang menakjubkan buat telefon pintar. Farouq Johari View all stories. Droop kit terpasang pada kabel keluaran dari gulungan utama generator, untuk sensor beban atau Ampere fungei melewati kabel gulungan utama tersebut. Penyebab Tegangan Funngsi tidak keluar Salam. Semoga artikel mengenai AVR Automatic Voltage Regulator ini dapat memberikan tambahan pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua!

ETRSI MANUAL PDF

Mau nanya nih, genset saya tegangan yg dihasilkan terlalu tinggi. Kirimkan Ini lewat Email BlogThis! Maksudnya, gambar yang dihasilkan akan sentiasa cantik dan berkualiti tinggi. AVR akan mendeteksi terjadinya tegangan jatuh Droop Voltage dan tetap menjaga kondisi tegangan masing — masing Generator tetap stabil, meski mengalami lonjakan arus atau beban yang mendadak. Sebuah Generator dilengkapi dengan sebuah Pensatbilan, yang tak hanya memiliki fungsi untuk mengatur tegangan agar tetap stabil, namun juga memiliki beberapa fungsi lainnya. AVR Automatic Voltage Regulator pada sebuah Generator, memiliki berbagai fungsi, tidak hanya untuk menstabilkan Tegangan keluaran dari generator listrik, namun juga memiliki berbagai fungsi lainnya. Prinsip kerja AVR pada generator dengan sistem Self-Excited Generators AVR menerima tegangan keluaran dari gulungan utama generator, dan digunakan sebagai supplai untuk dikirimkan ke gulungan Exciter.

Related Articles