CHRISTENUNIE VERKIEZINGSPROGRAMMA PDF

Hiernaast kunt u het programma opgemaakt in PDF dowloaden. Oog voor elkaar Met de daad bij het Woord! Voor een groen, sociaal en veilig Nissewaard! Inleiding Voor u ligt het verkiezingsprogramma, waarin het beleid staat verwoord dat de ChristenUnie-SGP nastreeft in de komende raadsperiode.

Author:Tugis Gunris
Country:Kosovo
Language:English (Spanish)
Genre:Environment
Published (Last):14 March 2015
Pages:349
PDF File Size:6.33 Mb
ePub File Size:16.35 Mb
ISBN:474-6-12701-355-4
Downloads:78369
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TogorInleiding Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat ieder mens uniek en waardevol is. Hij heeft ons aan elkaar gegeven om samen te leven. De ChristenUnie gelooft dat zinvol leven, vrijheid en veiligheid belangrijker zijn dan geld en bezit. Wij willen een samenleving die vrijheid geeft om te geloven en om zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Wij willen dat de overheid het goede voorbeeld geeft door bescheiden te zijn en ruimte te bieden aan inwoners die maatschappelijk initiatief tonen. We willen een stad waarin we omzien naar elkaar. Een stad die leefbaar is, ook voor een volgende generatie.

Met dit programma wil de ChristenUnie bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt en waardevol is. Wij investeren in zorg voor elkaar, in de cruciale rol van relaties en gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in moreel leiderschap, in godsdienstvrijheid, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping.

De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Amersfoort. Doe met ons mee. Geef geloof een stem! Veilige en plezierige leefomgeving Inwoners van Amersfoort willen veilig kunnen leven. Helaas is dat niet vanzelfsprekend.

De overheid heeft de plicht om inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden. Elke wijk heeft een eigen aanpak nodig, die wordt geformuleerd in samenspraak met de inwoners. Inwoners zijn samen met winkeliers, scholen, politie en woningcorporaties verantwoordelijk zijn voor de leefbaarheid van wijken.

De ChristenUnie pleit voor een stevige aanpak van terugkerende overlast, zoals rond Oud en Nieuw en de Kermis. Hard waar het moet, zacht waar het kan, maar altijd met een hart. Veel inwoners maken zich zorgen over radicalisering en terrorisme. In de gemeente Amersfoort is de afgelopen jaren veel energie gestoken in het zoeken van de dialoog en het bevorderen van de onderlinge ontmoeting.

De gemeente, de inwoners en de diverse religieuze gemeenschappen hebben gezamenlijk een taak in het voorkomen van radicalisering. Preventie begint bij het kennen van de ander; hierin kan iedere burger een rol spelen. De gemeente kan faciliteren door het organiseren van ontmoeting en gesprek, maar ook debat over hete hangijzers, waarbij buurtcoaches, wijkagenten en docenten een belangrijke rol spelen. Daarom kiezen wij voor: Strikte handhaving van de openbare orde waar nodig en dialoog waar mogelijk.

Daadkrachtig optreden tegen groepen criminele of overlast gevende groepen jongeren. Evenementen waarbij niet alleen is gekeken naar plezier, maar ook naar het voorkomen van overlast voor mens en milieu. Bij evenementen met groot risico op ernstige overlast zoals bij Oud en Nieuw en de Kermis worden effectieve maatregelen getroffen.

Indien nodig wordt de Voetbalwet toegepast en een verbiedsverbod opgelegd aan individuen. Het benutten van alle mogelijkheden om mensenhandel en seksuele uitbating tegen te gaan. Mensen die onvrijwillig in de prostitutie zitten, worden geholpen om eruit te komen.

Daarnaast zetten we in op voorlichting en preventie. Het opnemen in de APV van een verbod op het gebruik van drugs in de openbare ruimte. Het terugdringen van het aantal coffeeshops, zonder dat dit leidt tot straathandel en illegale verkoop. Het aanpakken van ernstige woonoverlast, dit wordt opgenomen in de APV. Iedereen telt mee omzien naar elkaar De ChristenUnie staat voor een maatschappij waarin iedereen mee doet en een waardevol leven kan leiden.

Naastenliefde en onderlinge zorg is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van inwoners; de overheid organiseert zorg en onderlinge solidariteit als burgers zelf de noodzakelijke zorg en kwaliteit niet kunnen leveren.

Daarom moeten mantelzorgers en vrijwilligers die informele zorg verlenen door formele zorgverleners serieus genomen worden. Dit vereist maatwerk. De informele zorg draagt bij aan de onderlinge betrokkenheid en kwaliteitsverbetering. Amersfoort is een stad waar de kennis en levenservaring van ouderen gewaardeerd wordt. Jongeren en statushouders worden serieus genomen en krijgen de ruimte zich te ontwikkelen.

Zij worden gestimuleerd om actief deel te nemen aan de samenleving en mee te doen met vrijwilligerswerk of mee te denken met het stadsbestuur. Stabiele huwelijken en gezinnen zijn van grote betekenis. Het gezin is de plek waar liefde, geborgenheid en zorg voor elkaar centraal horen te staan. Opgroeien in een stabiel gezin geeft kinderen een stevige basis voor de rest van hun leven en is dus in het belang van de samenleving.

De ChristenUnie pleit niet alleen voor een toekomstbestendig beleid op het gebied van de arbeidsmarkt en woningmarkt — om de stabiliteit in gezinnen te ondersteunen — maar ook voor laagdrempelige toegang tot relatieondersteuning. De ChristenUnie wil zorgen voor een goede balans tussen rechten en plichten voor uitkeringsgerechtigden, waarbij mensen ervaren dat ze worden gezien en gehoord. Meer dan de helft van de mensen met een bijstandsuitkering heeft een niet-westerse achtergrond.

Maatwerk is onmisbaar om in te spelen op culturele verschillen en om uitkeringsgerechtigden zo mogelijk te activeren en te begeleiden naar duurzame banen. Daarbij kan het volgen van een cursus of opleiding gewenst zijn. De ChristenUnie wil inzetten op preventie van schulden. De wijkteams worden zoveel mogelijk gehuisvest in deze informatiewinkels. Zo wordt zorg dichtbij geregeld. Voor de ChristenUnie is het van belang dat de naaste omgeving betrokken wordt en dat hulpvragers de vrijheid hebben om te kiezen voor aanbieders van zorg die aansluiten bij de eigen geloofsovertuiging of levensbeschouwing.

Amersfoort is inmiddels een multiculturele stad. Volwaardige integratie vereist inzet van alle inwoners met en zonder migratieachtergrond. Ontmoeting is een belangrijke sleutel om elkaar beter te begrijpen en eventuele tegenstellingen te overbruggen.

De ChristenUnie staat voor een gastvrij Amersfoort waar ook nieuwkomers zo snel mogelijk kunnen meedoen. Daarom kiezen wij voor: Minimaregelingen die ook beschikbaar zijn voor mensen net boven de armoedegrens om een armoedeval te voorkomen. Werk moet lonen. Meer ruimte voor hulpverleners om met creatieve oplossingen maatwerk te bieden, waar de inzet van bureaucratievrije budgetten ook voor schuldhulpverleners onderdeel van kan uitmaken. Gebouwen, voorzieningen en evenementen die goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking Het stimuleren en faciliteren van ontmoetingen tussen mensen van verschillende leeftijden, culturen, religies en sociale achtergronden.

Het combineren van taalles, stage en een opleiding in branches met veel openstaande vacatures voor statushouders, waarbij aangesloten wordt bij hun eigen talenten en interesses. Een verbeterde bed-, bad- en broodregeling voor bijna uitgeprocedeerde asielzoekers. Het handhaven van de taaleis uit de Participatiewet, om te voorkomen dat gebrekkige taalbeheersing de reden is dat mensen niet kunnen participeren. Voor de handhaving en uitvoering cursussen en toetsen wordt budget vrijgemaakt.

Het niet alleen op prijs inkopen van jeugdzorg, maar vooral op kwaliteit en keuzevrijheid. Het aanstellen van seniorenwegwijzers die senioren thuis bezoeken en wijzen op voorzieningen en activiteiten, met het doel het welbevinden van senioren te bevorderen. Het actief betrekken van ouderenbonden en andere belangenorganisaties bij de ontwikkeling en implementatie van beleid. Het in overleg tussen de ketenpartners zoeken naar een oplossing voor woningoverlast veroorzaakt door psychiatrische problematiek.

Het actief benaderen van aankomende mantelzorgers. De gemeente wijst mantelzorgers op de mogelijkheden voor ondersteuning. Het laagdrempelig ter beschikking stellen van ouderschapscursussen en informatie over relatieondersteuning. Door de vroegtijdige inzet van bekwame mediators wordt geprobeerd vechtscheidingen te voorkomen. Het tegengaan van laaggeletterdheid door het Taalhuis en de VoorleesExpress te ondersteunen.

Het verbeteren van de sociale cohesie in wijken door bijvoorbeeld het inzetten van buurtbudgetten en het stimuleren van bewonersinitiatieven in samenwerking met InDeBuurt Onderwijs De ChristenUnie staat voor veilig en toegankelijk onderwijs waarin ieder kind de mogelijkheid heeft om een goede start te maken. Scholen zijn een veilige omgeving en ouders hebben de ruimte om een school te kiezen die aansluit bij de eigen waarden, identiteit en idealen.

De gemeente moet de diversiteit van scholen op levensbeschouwelijke en pedagogische gronden respecteren. Er is een sterke tendens in de samenleving om kinderen eerder te laten beginnen met leren. In het geval er sprake is van taal achterstanden wijzen consultatiebureaus ouders actief op de mogelijkheden van Vroeg- en voorschoolse voorzieningen.

Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen dit zoveel mogelijk dicht bij huis. Daarnaast wil de ChristenUnie dat onderwijs, overheid en arbeidsmarkt meer gaan samenwerken. Daarom kiezen wij voor: Het bieden van begeleiding en maatwerk aan kwetsbare jongeren in Amersfoort. Duurzame onderwijshuisvesting.

Goede aansluiting tussen onderwijs, overheid en het bedrijfsleven, waarbij jongeren gestimuleerd worden om te kiezen voor arbeidsmarktrelevante vmbo- en mbo- opleidingen en bedrijven gestimuleerd worden om interne opleidingen, BBL-trajecten en stageplekken te bieden.

Meer ruimte voor werklozen om opleidingen te volgen die hen beter kwalificeren voor de arbeidsmarkt, zo nodig met behoud van uitkering. Extra begeleiding vanuit het wijkteam in samenwerking met het onderwijs voor overbelaste jongeren die door een complexe thuissituatie niet of weinig naar school gaan.

Het voorkomen van schooluitval; zoveel mogelijk jongeren halen hun startkwalificatie. Ondernemers krijgen ruimte om te ondernemen en om te innoveren. We streven naar een goede balans tussen economische groei, milieu en mensen en stimuleren de ontwikkeling van een arbeidsmarkt die plek biedt aan iedereen.

De stad moet aantrekkelijk blijven voor de vestiging van bedrijven. De ChristenUnie zet zich in voor veilige en aantrekkelijke bedrijventerreinen, waarin de samenwerking tussen ondernemers en verduurzaming wordt gestimuleerd. De ChristenUnie staat voor een open arbeidsmarkt. Iedereen doet mee: universitair geschoold of al na het basisonderwijs afgehaakt, met of zonder beperking, geboren en getogen in Nederland of statushouder.

Iedereen krijgt de kans om zijn talenten te ontplooien op de arbeidsmarkt. De overheid heeft hierin een faciliterende, stimulerende en indien nodig ook prikkelende rol.

ERICSSON RBS 6102 PDF

Kies voor de ander

Inleiding Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat ieder mens uniek en waardevol is. Hij heeft ons aan elkaar gegeven om samen te leven. De ChristenUnie gelooft dat zinvol leven, vrijheid en veiligheid belangrijker zijn dan geld en bezit. Wij willen een samenleving die vrijheid geeft om te geloven en om zelf verantwoordelijkheid te nemen.

BYGGINGARREGLUGER 2013 PDF

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Verkiezingsprogramma Inleiding Voor elkaar! Dat is ons motto voor Leiden en onze politiek. De ChristenUnie wil de komende jaren verder werken aan een leefbare en groene stad waarin de overheid betrouwbaar en integer is, en zich ontfermt over mensen die het zelf niet redden. Het zijn de idealen die sinds de ChristenUnie in in de Leidse gemeenteraad kwam, onveranderd zijn gebleven. We geloven dat het goed gaat met Leiden. In onze prachtige stad is het goed toeven.

BY-LAW 639-05 PDF

Landingspagina Verkiezingsprogramma Tweede Kamer 2017-2021

Een hoopvolle toekomst is immers ons wenkend perspectief. Daarom maken we ons hard voor een gezonde en groene economie, een verantwoord klimaat- en energiebeleid, goed en toegankelijk onderwijs en een einde aan de tweedeling op de arbeidsmarkt. We streven naar een open en inclusieve samenleving, waarin alle jongeren gelijke kansen hebben. We vechten voor een eerlijk en houdbaar pensioenbeleid voor jong en oud. We willen ten slotte een land dat door verantwoordelijk beheer zorgdraagt voor de schepping.

EARL CONEE AND THEODORE SIDER RIDDLES OF EXISTENCE PDF

Verkiezingsprogramma

.

Related Articles